Ohjeet apurahansaajalle

OHJEET APURAHANHAKIJALLE JA -SAAJALLE                                                              1.8.2017

Apurahan myöntäminen ja maksaminen edellyttää, että hakija hyväksyy seuraavat ehdot ja noudattaa niitä.

Apurahan käyttötarkoitus ja ajankohta

Apurahan saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty. Apuraha on käytettävä hakemuksessa mainitun tai erikseen sovitun ajan kuluessa. Apurahaa ei voi siirtää edelleen eikä lahjoittaa kolmannelle osapuolelle. Käyttötarkoituksen ja maksuajankohtien muutokset ovat mahdollisia vain säätiön erikseen antaman suostumuksen perusteella. Muutosanomus on tehtävä kirjallisesti.

Apurahan maksaminen

Apurahansaajan tulee palauttaa apurahan myöntöpäätöksen liitteenä oleva Sitoumus-lomake säätiöön sähköpostitse tai kirjeellä. Apurahan saajan tulee myös ilmoittaa tilinumeronsa, toivottu maksuaikataulu sekä apurahakirjassa mahdollisesti mainittujen ehtojen eli apurahan noston edellytysten toteutuminen. Säätiöön tulee ilmoittaa myös henkilö- ja yhteystiedoissa tapahtuvat muutokset.

Yhdessä erässä maksetaan 4.000 euroa ja sitä pienemmät apurahat. Suuremmat apurahat maksetaan useammassa erässä jaettuna tasaisesti apurahan aiotuksi käyttöajaksi. Maksuerä on yleensä 4.000 – 10.000 euroa. Mikäli kokonaisaikataulu on epävarma, apurahansaaja voi sopia esimerkiksi vain ensimmäisen erän nostoajankohdan ja sopia jatkosta myöhemmin.

Maksupäivä on kuukauden 15. päivä tai sen ollessa lauantai taikka pyhäpäivä seuraava arkipäivä. Maksamispyyntö tulee lähettää säätiölle viimeistään viikkoa ennen toivottua maksupäivää. Heinäkuussa säätiön toimisto on kiinni, ja apurahoja ei makseta.

Apuraha maksetaan vain apurahansaajalle hänen suomalaiselle pankkitililleen tai laitokseen hankkeen tilille. Hankeapurahan nostamisesta sopii työryhmän toiminnasta vastaava henkilö, joka on sama kuin apurahahakemuksessa.

Henkilökohtainen apuraha

Henkilökohtainen apuraha on tarkoitettu kattamaan henkilön elinkustannuksia opiskelun/tutkimustyön aikana. Henkilökohtaista apurahaa ei makseta samanaikaisesti kokopäiväisestä virasta tai toimesta palkkaa nauttivalle tutkijalle, eikä myöskään toisista samanaikaisista täysipäiväisen tutkimuksen mahdollistavista apurahoista nauttivalle tutkijalle. Apurahalla tehtävän opiskelun/tutkimustyön ohella voi tehdä tuntitöitä/hoitaa virkaa enintään 25 % työajasta. Jos työtä on tarve tehdä enemmän, esimerkiksi osa-aikaisesti, se vaikuttaa apurahan käyttöaikaan ja siitä tulee sopia erikseen säätiön kanssa. Apurahan hakijan tulee ilmoittaa säätiölle, jos hän säätiön hakuajan umpeuduttua saa muualta samalle ajanjaksolle apurahan tai aloittaa työsuhteen.

Säätiö tukee ensisijaisesti tieteellistä työskentelyä myöntämällä apurahoja, ei rahoitusta palkkaan.

Apuraha on henkilökohtainen, vaikka hakija kuuluisikin työryhmään.

Henkilökohtaisen apurahan suuruus ja pituus

Apurahaa myönnetään maksimissaan vain vuodeksi kerrallaan. Henkilökohtaisen vuotuisen kotimaisen apurahan suuruus on jatko-opiskelijalle ja väitöskirjan tekijälle keskimäärin 22 000 euroa (1 833 euroa kuussa) ja post doc tutkijalle keskimäärin 30 000 euroa (2 500 euroa kuussa). Summiin sisältyy lainmukaiset eläke- ja vahinkovakuutukset. Lisäksi apurahan määrään voidaan lisätä muita kuluja kuten mm. tutkijan yliopistolle tai tutkimuslaitokselle maksama yleiskustannusosuus, mikä tulee mainita hakulomakkeen kustannusarviossa.

Hankeapuraha

Hankeapuraha myönnetään yliopistolle, laitokselle, yhteisölle tai työryhmälle suuren tutkimushankkeen tukemiseen. Apurahalla katetaan esim. tutkimusavustajien palkkauskuluja, laitehankintoja ja muita vastaavia kuluja, jotka menevät ko. laitoksen taloushallinnon kautta.

Hankeapurahaan ei voi sisällyttää henkilökohtaisia apurahoja. Mikäli hankkeessa on tarve saada rahoitusta tutkijoille kokopäivätoimiseen, pidempiaikaiseen työskentelyyn, tulee työryhmän jäsenten hakea itse, kukin omalla hakemuksellaan, henkilökohtaista apurahaa.

Apurahan peruuttaminen ja takaisinperiminen

Apuraha, jota ei ole ryhdytty nostamaan tai jonka nostamisesta ei ole sovittu vuoden kuluessa myöntämisestä, katsotaan ilman eri ilmoitusta kokonaan peruuntuneeksi. Jos apurahaa on nostettu osittain, nostamatta oleva loppuerä katsotaan ilman eri ilmoitusta peruuntuneeksi, kun apurahan myöntämisestä on kulunut kolme vuotta.

Jos apurahaa ei ole käytetty ohjeiden mukaisesti, voidaan se periä takaisin.

Lupa tutkimuksen tekemiseen

Mikäli apuraha käytetään tutkimukseen, joka tehdään yhteisön tai työnantajan tiloissa, apurahansaajan on lähetettävä ennen apurahan maksamista yhteisön tai työnantajan antama vapaamuotoinen lupa sille, että tutkimustyö saadaan suorittaa mainituissa tiloissa.

Selvitys apurahan käytöstä

Apurahansaajan tulee antaa erillinen kirjallinen selvitys apurahan käytöstä säätiön hallitukselle yhden vuoden kuluessa viimeisen erän nostamisesta, kuitenkin viimeistään, kun kolme vuotta on kulunut ensimmäisen erän nostamisesta. Selvitykseen kirjataan apurahaan liittyvä julkaisuluettelo, valmistuneet tutkimustyöt sekä suoritetut kurssit. Opinnäytetyöstä, väitöskirjasta tai muusta tieteellisestä julkaisusta tulee kirjoittaa lyhyt tiivistelmä. Selvitys tehdään sähköisesti säätiön nettisivujen kautta.

Tietyistä apurahoista säätiö edellyttää väliselvitystä apurahakauden aikana. Säätiö jatkaa apurahan maksamista vasta saatuaan väliselvityksen. Apurahansaajalle ilmoitetaan apurahan myöntämisen yhteydessä, jos säätiö edellyttää väliselvitystä.

Apurahan julkistaminen

Säätiö julkistaa apurahat mm. kotisivuillaan. Säätiö myös edellyttää, että tutkijan tieteellisessä julkaisussa mainitaan sen tekemiseen saatu apuraha. Jos apuraha on saatu tilaisuuden järjestämiseen, tilaisuuden ohjelmassa tai muussa yhteydessä tulee mainita apurahasta.

Verotus

Jos apurahaa käytetään aputyövoiman palkkaukseen, apurahansaaja on velvollinen huolehtimaan ennakonpidätyksestä ja kaikista työnantajamaksuista ja velvoitteista.

Apurahansaajan tulee ilmoittaa apuraha veroilmoituksessaan. Säätiö tekee myöntämistään apurahoista verotussäännösten mukaisen ilmoituksen. Yksityiseltä säätiöltä ja yhteisöltä saadut apurahat ovat veronalaista tuloa siltä osin kuin verovelvollisen verovuonna saamien kaikkien apurahojen yhteenlaskettu määrä tulon hankkimisesta ja säilyttämisestä johtuneiden menojen vähentämisen jälkeen ylittää valtion taiteilija-apurahan vuotuisen määrän. Valtion vuotuinen taiteilija-apuraha v. 2017 on 20 309,40 euroa. Lisätietoa: www.vero.fi.

Sosiaaliturva

Apurahansaajan, jolle on myönnetty henkilökohtainen apuraha vähintään neljän kuukauden yhdenjaksoiseen työskentelyyn, on otettava lakisääteinen eläkevakuutus Maatalousyrittäjien eläkelaitoksesta (Mela) kolmen kuukauden kuluessa apurahatyöskentelyn alkamisesta. Säätiö tekee myönnetystä apurahasta eläkelaitokselle ilmoituksen, jossa ilmoitetaan mm. apurahan suuruus, pituus, sisältääkö apuraha kuluja ja onko apuraha henkilökohtainen. Lisätietoa: www.mela.fi.

Yhteystiedot (kaikessa kommunikoinnissa säätiön kanssa tulee aina mainita apurahan numero)

Maksuaikataulut ja muut käytännön asiat: Apurahasihteeri Merja Lepistö, toimisto@yjs.fi, 040-5313276
Muutosanomukset: Toiminnanjohtaja Elli Dahl, elli.dahl@yjs.fi, 050-3270831
Lisätietoja lääketieteen apurahoista: Tutkimusjohtaja Leena von Hertzen, leena.vonhertzen@yjs.fi, 045–6726015,
Lisätietoja talous- ja terveystaloustieteen apurahoista: Tutkimusjohtaja Terhi Maczulskij, terhi.maczulskij@yjs.fi, 050–3230180

YRJÖ JAHNSSONIN SÄÄTIÖ SR // YRJÖ JAHNSSON FOUNDATION

Yrjönkatu 11 D 19 toimisto@yjs.fi Säätiörekisterinumero: 892
FI-00120 HELSINKI     www.yjs.fi Y-tunnus: 0118411-2