Apurahat

Hakuajat

Yrjö Jahnssonin säätiöllä on vuosittain kaksi apurahojen hakua, kevään ja syksyn haut.

Kevään haku on auki 5-16.5.2025. Kevään haussa apurahoja voivat hakea vain taloustieteen yksiköiden Yrjö Jahnssonin säätiölle nimeämät taloustieteen jatko-opinnot aloittavat henkilöt. Lisäksi nämä henkilöt voivat hakea jatkoapurahaa seuraavana keväänä toisen vuoden opintoihin.

Syksyn haku on auki 2.-27.9.2024. Apurahoja voi hakea taloustieteen, lääketieteen ja terveystaloustieteen jatko-opintoihin, tutkimukseen ja tieteellisten seminaarien järjestämiseen.

Säätiön hallitus käsittelee vain hakuaikana apurahojen verkkopalvelun kautta lähetetyt hakemukset. Jos säätiöön saapuu hakemus hakuajan ulkopuolella, hallitus saattaa ainoastaan hyvin perustellussa erityistapauksessa ottaa hakemuksen käsittelyyn.


Kevään haku

Apurahoja taloustieteen ensimmäisen vuoden jatko-opintoihin

Toukokuussa Yrjö Jahnssonin säätiön kokovuotisia apurahoja voivat hakea taloustieteen yksiköiden Yrjö Jahnssonin säätiölle nimeämät ensimmäisen vuoden taloustieteen jatko-opiskelijat. Apuraha on tarkoitettu päätoimiseen tohtorin tutkintoon tähtäävään jatko-opiskeluun, joka alkaa saman vuoden syksyllä tai seuraavan vuoden keväällä.

Taloustieteen yksiköille on varattu kiintiöt apurahoja varten edellisenä syksynä. Keväällä yksiköt nimeävät kiintiöidensä puitteissa ehdokkaat säätiön apurahojen saajiksi. Säätiö ottaa yksiköiden ehdotukset päätöstensä lähtökohdaksi, mutta tekee lopulliset päätökset säätiön normaaleja apurahaehtoja ja -kriteereitä noudattaen.

Apurahan saaneilla on myös mahdollisuus hakea seuraavana keväänä jatkoapurahaa toisen vuoden jatko-opintoihin (ks. seuraava kappale).

Apurahoja taloustieteen toisen vuoden jatko-opintoihin

Lisäksi toukokuussa apurahaa voivat hakea henkilöt, jotka saivat edellisenä keväänä Yrjö Jahnssonin säätiöltä apurahan ensimmäisen vuoden taloustieteen jatko-opintoihin. Apurahat myönnetään toisen vuoden jatko-opintoihin.

Apurahat myönnetään parhaiten menestyneille. Hakemuksessa tulee olla jatko-opintoihin liittyvien kurssien arvosanat.

Hakija pyytää työnohjaajaansa lähettämään hakuajan puitteissa sähköisen lausunnon/suosituksen säätiön kotisivulla olevan lausunnonantajan verkkopalvelun kautta. Hakija ei näe lausuntoa eikä lausunnonantaja hakemusta.

Kevään 2025 ohjeet ja aikataulu

Hakuaika on 5. – 16.5.2025. Hakemus on lähetettävä säätiöön apurahojen verkkopalvelun kautta 16.5 klo 16 mennessä. Päätökset julkistetaan kesäkuun alussa.

Ohje ensimmäisen vuoden jatko-opintoihin tarkoitetun apurahan hakemiseen ja hakulomakkeen täyttämiseen löytyy täältä.

Ohje toisen vuoden jatko-opintoihin tarkoitetun apurahan hakemiseen ja hakulomakkeen täyttämiseen löytyy täältä.

Lisäksi apurahanhakijan tulee tutustua säätiön yleisiin apurahaohjeisiin.

Hakulomake löytyy 5.5 klo 9 alkaen apurahojen verkkopalvelusta.

Siirry apurahojen verkkopalveluun >>


Syksyn haku

Yrjö Jahnssonin säätiö myöntää apurahoja taloustieteen, lääketieteen ja terveystaloustieteen jatko-opintoihin, tutkimukseen ja tieteellisten konferenssien järjestämiseen. Säätiön kaikille avoin apurahojen hakuaika on 2.–27.9.2024. Hakuaika alkaa 2.9. klo 9 ja päättyy 27.9. klo 16. Apurahat ovat nostettavissa vuonna 2025 ja osittain myös vuonna 2026.

Kenelle ja mihin tarkoitukseen

Apurahaa voivat hakea suomalaiset tai Suomessa toimivat henkilöt, työryhmät ja yhteisöt. Hakea voivat myös muut, jos hakemuksella on selkeä ja vahva yhteys suomalaiseen tieteeseen.

Apurahat jakaantuvat henkilökohtaisiin työskentelyapurahoihin ja hanke-/kuluapurahoihin. Apurahoja voidaan myöntää seuraaviin tarkoituksiin:

 • henkilökohtainen työskentelyapuraha jatko-opintoihin, väitöskirjan tai väitöksen jälkeistä tutkimusta varten Suomessa tai ulkomailla (3-12 kk),
 • Yrjö Jahnsson Fellowship -apuraha taloustieteen post doc -tutkimusvierailuun MIT:ssa, erityisesti varttuneemmalle post doc -tutkijalle tai (apulais)professoritason henkilölle (4-12 kk, edellyttää hyvää suullista englanninkielen taitoa, aktiivista läsnäoloa ja osallistumista yliopiston toimintaan),
 • Yrjö Jahnsson Foudation Fellow -apuraha University of Cambridgessa (4-12 kk),
 • hankeapuraha/kuluapuraha työryhmän tutkimushankkeen tukemiseen ja
 • hankeapuraha/kuluapuraha tieteellisen seminaarin järjestämiseen.

Taloustieteen yksiköt/oppiaineet voivat hakea apurahakiintiöitä syksyllä 2025 tai keväällä 2026 taloustieteen jatko-opinnot aloittaville opiskelijoilleen. Ohjeet lähetetään elokuussa suoraan taloustieteen yksiköihin.

Apurahoja ei myönnetä pelkkiin kongressimatkoihin, mutta tutkimukseen välittömästi liittyviä matkoja, vierailuja ja kongressikuluja voidaan rahoittaa osana muuta apurahaa.

Säätiö ei tue perusopintoja (mm. ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt, maisteriopinnot, pro gradu -tutkielmat, MBA-tutkinnot).

Alakohtaiset painoalueet

Taloustieteellisellä tutkimusalalla säätiön sääntöjen mukaan etusijalle asetetaan rahateoriaa ja palkanmuodostusta sekä niiden jälkeen julkistaloutta ja muuta talouspolitiikkaa käsittelevät tutkimukset.

Lääketieteessä myönnetään rahoitusta vain seuraaviin tutkimusaiheisiin:

 1. elintapojen ja ympäristötekijöiden terveysvaikutukset,
 2. kansanterveydellisesti merkittävien sairauksien geeni- ja omiikkatutkimus tai
 3. lasten, nuorten ja nuorten aikuisten terveysongelmia, pääasiassa psykososiaalisia ongelmia käsittelevät tutkimukset.

Terveystaloustieteessä tuen painoalueina ovat tutkimukset, jotka käsittelevät:

 1. terveyskäyttäytymistä terveystaloustieteen näkökulmasta tai
 2. terveysjärjestelmien analyysiä terveystaloustieteen näkökulmasta.

Arviointikriteerit

Säätiön tieteelliset asiantuntijat arvioivat hakemusten sopivuuden säätiön tukialueille, tutkimussuunnitelman tieteellisen tason, hakijan tutkijapätevyyden ja/tai opintomenestyksen sekä haetun summan sopivuuden. Säätiön tutkimusjohtajat tekevät tieteellisten asiantuntijoiden arvioiden pohjalta hallitukselle esitykset apurahoiksi. Säätiön hallitus arvioi esitykset ja tekee päätökset. Yksittäisten apurahojen arvioita ei julkaista, eikä erikseen perustella.

Hakuohjeet

Hakemus on laadittava kokonaisuudessaan säätiön apurahojen verkkopalvelussa.

Ennen hakemuksen laatimista on tutustuttava säätiön yleisiin apurahaohjeisiin.

Myöhästynyttä, puutteellista tai vastoin hakuohjeita laadittua hakemusta ei käsitellä. Hakulomakkeella mainittuja ohjeita sivumääristä tulee myös noudattaa.

Apurahahakemuksen voi täyttää suomen tai englannin kielellä. Poikkeuksena Yrjö Jahnsson Foundation Fellow in MIT ja University of Cambridge -hakemusten tulee olla englannin kielellä.

Apurahanhakija pyytää työnohjaajaansa toimittamaan hakuajan puitteissa lausunnon/suosituksen Yrjö Jahnssonin säätiön lausunnonantajan verkkopalvelun  kautta. Hakija ei näe lausuntoa eikä lausunnonantaja hakemusta. Lausunnot tarvitaan vain seuraavissa tapauksissa:

 1. henkilö hakee apurahaa taloustieteen toisen vuoden jatko-opintoihin tai
 2. henkilö, jolla ei ole vielä tieteellisiä julkaisuja, hakee lääketieteen apurahaa.

Apurahahakemuksessa tulee erikseen mainita, jos henkilö hakee Yrjö Jahnsson Foundation Fellow in MIT tai in University of Cambridge -apurahaa.

Säätiön kotisivuilla julkaistaan 16.12. klo 19 kaikki apurahan saaneet. Apurahapäätös lähetetään myös sähköpostitse. Jos apurahaa ei myönnetä, hakemus hävitetään.

Siirry apurahojen verkkopalveluun >>


Yleiset apurahaohjeet

Henkilökohtainen työskentelyapuraha (elatusapuraha)

Henkilökohtainen työskentelyapuraha on tarkoitettu kattamaan henkilön elinkustannuksia opiskelun/tutkimustyön aikana.

Henkilökohtaisen vuotuisen kotimaisen apurahan suuruus on jatko-opiskelijalle ja väitöskirjan tekijälle keskimäärin 27 000 euroa (2 250 euroa kuussa) ja post doc tutkijalle keskimäärin 34 000 euroa (2 833 euroa kuussa). Summiin sisältyy lainmukaiset eläke- ja vahinkovakuutukset. Lisäksi apurahan määrään voi lisätä muita kuluja kuten mm. tutkijan yliopistolle tai tutkimuslaitokselle maksama yleiskustannusosuus (enintään 7 % apurahasta), mikä tulee mainita hakulomakkeen kustannusarviossa.

Henkilökohtaisen ulkomaisen työskentelyapurahan suuruuteen vaikuttaa kohdemaa ja muut mahdolliset kohdekohtaiset kulut, jotka hakija esittää kustannusarviossaan. Kustannusarviossa voi hyödyntää Säätiöiden post doc -poolin maakohtaista ohjetta. Lisätietoa: https://postdocpooli.fi/hakuohje/#kustannusarvio

Henkilökohtaista työskentelyapurahaa myönnetään maksimissaan vuodeksi kerrallaan.

Henkilökohtaista apurahaa ei makseta samanaikaisesti kokopäiväisestä virasta tai toimesta palkkaa saavalle henkilölle, eikä myöskään toisista samanaikaisista täysipäiväisen tutkimuksen mahdollistavista apurahoista nauttivalle henkilölle. Apurahalla tehtävän opiskelun/tutkimustyön ohella voi tehdä tuntitöitä/hoitaa virkaa enintään 25 % työajasta. Jos työtä on tarve tehdä enemmän, esimerkiksi osa-aikaisesti, se vaikuttaa apurahan käyttöaikaan, ja siitä tulee sopia erikseen säätiön kanssa. Apurahanhakijan tulee ilmoittaa säätiölle, jos hän säätiön hakuajan umpeuduttua saa muualta samalle ajanjaksolle apurahan tai aloittaa työsuhteen.

Säätiö tukee ensisijaisesti tieteellistä työskentelyä myöntämällä apurahoja, ei rahoitusta palkkaan.

Apuraha on henkilökohtainen, vaikka hakija kuuluisikin työryhmään.

Hankeapuraha (kuluapuraha, kohdeapuraha)

Hankeapuraha myönnetään yliopistolle, laitokselle, yhteisölle tai työryhmälle tutkimushankkeen tai seminaarin tukemiseen. Apurahalla katetaan esim. tutkimusavustajien palkkauskuluja, laitehankintoja ja muita vastaavia kuluja, jotka menevät ko. laitoksen taloushallinnon kautta. Hankeapurahaan voi lisätä yliopistolle tai tutkimuslaitokselle maksettavan yleiskustannusosuuden (enintään 15 % apurahasta). Yleiskustannusosuus tulee mainita hakulomakkeen kustannusarviossa.

Hankeapurahaan ei voi sisällyttää henkilökohtaisia apurahoja. Mikäli hankkeessa on tarve saada rahoitusta tutkijoille kokopäivätoimiseen, pidempiaikaiseen työskentelyyn, tulee työryhmän jäsenten hakea itse, kukin omalla hakemuksellaan, henkilökohtaista työskentelyapurahaa.

Apurahan käyttötarkoitus ja -ajankohta

Apurahan saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty. Apuraha on käytettävä hakemuksessa mainitun ajan kuluessa. Apurahaa ei voi siirtää edelleen eikä lahjoittaa kolmannelle osapuolelle.

Käyttötarkoituksen ja -ajankohdan muutokset ovat mahdollisia vain säätiön erikseen antaman suostumuksen perusteella. Muutosanomus on tehtävä sähköpostitse säätiöön. Apurahan käytön keskeytymisestä tulee ilmoittaa säätiöön välittömästi.

Apurahan maksaminen

Apurahojen maksupyynnöt tehdään apurahojen verkkopalvelussa. Maksupyynnön tekemiseen tarvitaan apurahan myöntökirjeen yhteydessä oleva vahvistuskoodi.

Henkilökohtainen työskentelyapuraha maksetaan apurahansaajan henkilökohtaiselle suomalaiselle pankkitilille.

Hankeapuraha maksetaan apurahansaajan edustaman yliopiston tai muun tutkimusorganisaation hankkeen tilille. Hankeapurahan saaja vastaa apurahan käytöstä ja raportoinnista säätiölle. Usean osapuolen yhteisellä hankkeella on oltava hankevastaava ja keskinäinen sopimus apurahan käytöstä ja vastuista muille osapuolille.

Apurahat maksetaan kuukauden 15. päivä (tai sen ollessa lauantai tai pyhäpäivä seuraava arkipäivä). Maksupyyntö tulee lisätä verkkopalveluun ennen toivotun maksukuukauden alkua. Heinäkuussa apurahoja ei makseta.

Henkilökohtaiset työskentelyapurahat maksetaan useammassa 4 000 – 10 000 euron erässä jaettuna tasaisesti apurahan käyttöajalle. Esimerkiksi vuodeksi myönnetty apuraha jaetaan yleensä neljään eri maksuerään. Ulkomaisiin tutkimusvierailuihin myönnetyt apurahat sekä hankeapurahat voidaan maksaa yhdellä kertaa.

Taloustieteen ensimmäisen vuoden jatko-opiskelijoiden kokovuotinen apuraha maksetaan syyskuussa, marraskuussa, helmikuussa ja huhtikuussa. Henkilön tulee antaa sähköpostitse (toimisto@yjs.fi) väliselvitys opintojen etenemisestä tammikuun loppuun mennessä. Säätiö jatkaa apurahan maksamista vasta saatuaan väliselvityksen.

Käyttöselvitys apurahasta

Apurahansaajan tulee antaa selvitys apurahan käytöstä yhden vuoden kuluessa viimeisen erän nostamisesta. Selvitykseen kirjataan apurahaan liittyvä julkaisuluettelo, valmistuneet tutkimustyöt sekä suoritetut kurssit. Opinnäytetyöstä, väitöskirjasta tai muusta tieteellisestä julkaisusta tulee kirjoittaa lyhyt tiivistelmä. Selvitys tehdään apurahojen verkkopalvelun kautta.

Taloustieteen ensimmäisen vuoden jatko-opiskelijoiden kokovuotisesta apurahasta säätiö edellyttää väliselvitystä sähköpostitse (toimisto@yjs.fi) tammikuun loppuun mennessä. Säätiö jatkaa apurahan maksamista vasta saatuaan väliselvityksen.

Apurahan peruuttaminen ja takaisinperiminen

Apuraha, jota ei ole ryhdytty nostamaan tai jonka nostamisesta ei ole sovittu vuoden kuluessa myöntämisestä, katsotaan ilman eri ilmoitusta kokonaan peruuntuneeksi. Jos apurahaa on nostettu osittain, nostamatta oleva loppuerä katsotaan ilman eri ilmoitusta peruuntuneeksi, kun apurahan myöntämisestä on kulunut kolme vuotta. Jos apurahaa ei ole käytetty ohjeiden mukaisesti, voidaan se periä takaisin.

Apurahan julkistaminen

Säätiö julkistaa apurahat mm. kotisivuillaan. Säätiö myös edellyttää, että tutkijan tieteellisessä julkaisussa mainitaan sen tekemiseen saatu apuraha. Jos apuraha on saatu tilaisuuden järjestämiseen, tilaisuuden ohjelmassa tai muussa yhteydessä tulee mainita apurahasta.

Verotus

Jos apurahaa käytetään aputyövoiman palkkaukseen, apurahansaaja on velvollinen huolehtimaan ennakonpidätyksestä ja kaikista työnantajamaksuista ja velvoitteista.

Apurahansaajan tulee ilmoittaa apuraha veroilmoituksessaan. Säätiö tekee myöntämistään apurahoista verotussäännösten mukaisen ilmoituksen. Yksityiseltä säätiöltä ja yhteisöltä saadut apurahat ovat veronalaista tuloa siltä osin kuin verovelvollisen verovuonna saamien kaikkien apurahojen yhteenlaskettu määrä tulon hankkimisesta ja säilyttämisestä johtuneiden menojen vähentämisen jälkeen ylittää valtion taiteilija-apurahan vuotuisen määrän. Verovapaan apurahan vuosimäärä on yhteensä 26 355,60 euroa.

Lisätietoa: www.vero.fi

Sosiaaliturva

Apurahansaajan, jolle on myönnetty henkilökohtainen apuraha vähintään neljän kuukauden yhdenjaksoiseen työskentelyyn, on otettava lakisääteinen eläkevakuutus Maatalousyrittäjien eläkelaitoksesta (Mela) kolmen kuukauden kuluessa apurahatyöskentelyn alkamisesta. Säätiö tekee myönnetystä apurahasta eläkelaitokselle ilmoituksen, jossa ilmoitetaan mm. apurahan suuruus, pituus, sisältääkö apuraha kuluja ja onko apuraha henkilökohtainen.

Lisätietoa: www.mela.fi.


Lausunnonantajan verkkopalvelu

Apurahanhakija pyytää työnohjaajaansa toimittamaan lausunnon/suosituksen Yrjö Jahnssonin säätiön lausunnonantajan verkkopalvelun kautta.

Yrjö Jahnssonin säätiö tarvitsee lausunnot vain seuraavissa tapauksissa:

 1. henkilö hakee apurahaa taloustieteen toisen vuoden jatko-opintoihin tai
 2. henkilö, jolla ei ole vielä tieteellisiä julkaisuja, hakee lääketieteen apurahaa.

Mikäli useampi kuin yksi saman ohjaajan väitöskirjatekijä hakee apurahaa, pyydetään ohjaajaa asettamaan hakijat paremmuusjärjestykseen.

Lausunto annetaan hakuaikana eli 5.-16.5.2025 tai 2.-27.9.2024. Lausunto tulee olla järjestelmässä viimeisenä hakupäivänä klo 16 mennessä.

Lausunto ei välity apurahanhakijalle.

Myöhässä olevia tai sähköpostilla tulleita lausuntoja ei voida ottaa huomioon.

Siirry lausunnonantajan verkkopalveluun >>


Apurahan maksaminen

Apurahojen maksupyynnöt tehdään apurahojen verkkopalvelussa lisäämällä seuraavat vaaditut tiedot: tilinumero, maksupäivämäärä, summa ja viestikenttään mahdollinen viite. Maksupyynnön tekemiseen tarvitaan myös apurahan myöntökirjeen yhteydessä oleva vahvistuskoodi.

Henkilökohtainen työskentelyapuraha maksetaan apurahansaajan henkilökohtaiselle suomalaiselle pankkitilille.

Hankeapuraha maksetaan apurahansaajan edustaman yliopiston tai muun tutkimusorganisaation hankkeen tilille. Hankeapurahan saaja vastaa apurahan käytöstä ja raportoinnista säätiölle. Usean osapuolen yhteisellä hankkeella on oltava hankevastaava ja keskinäinen sopimus apurahan käytöstä ja vastuista muille osapuolille.

Apurahat maksetaan kuukauden 15. päivä (tai sen ollessa lauantai tai pyhäpäivä seuraava arkipäivä). Maksupyyntö tulee lisätä verkkopalveluun ennen toivotun maksukuukauden alkua. Heinäkuussa apurahoja ei makseta.

Henkilökohtaiset työskentelyapurahat maksetaan useammassa 4 000 – 10 000 euron erässä jaettuna tasaisesti apurahan käyttöajalle. Esimerkiksi vuodeksi myönnetty apuraha jaetaan yleensä neljään eri maksuerään. Ulkomaisiin tutkimusvierailuihin myönnetyt apurahat sekä hankeapurahat voidaan maksaa yhdellä kertaa.

Taloustieteen ensimmäisen vuoden jatko-opiskelijoiden kokovuotinen apuraha maksetaan syyskuussa, marraskuussa, helmikuussa ja huhtikuussa. Henkilön tulee antaa sähköpostitse (toimisto@yjs.fi) väliselvitys opintojen etenemisestä tammikuun loppuun mennessä. Säätiö jatkaa apurahan maksamista vasta saatuaan väliselvityksen.

Siirry apurahojen verkkopalveluun >>


Apurahan käyttöselvitys

Loppuselvitys

Apurahansaajan tulee antaa selvitys apurahan käytöstä vuoden kuluessa viimeisen apurahan maksuerän nostamisesta.

Selvityksessä on mainittava valmistuneet tutkimustyöt ja suoritetut kurssit. Väitöskirjasta tai muusta tieteellisestä julkaisusta tulee kirjoittaa lyhyt tiivistelmä. Selvitys tehdään apurahojen verkkopalvelun kautta.

Siirry apurahojen verkkopalveluun >>

Väliselvitys

Taloustieteen ensimmäisen vuoden jatko-opiskelijoiden apurahoista säätiö edellyttää väliselvitystä apurahakauden aikana. Säätiö jatkaa apurahan maksamista vasta saatuaan väliselvityksen. Väliselvitys tehdään sähköpostilla (toimisto@yjs.fi).


TYK ja Jylla

Säätiö tukee Espoonlahden lukion (Jylla) ja koulun sekä Töölön yhteiskoulun (TYK) aikuislukion oppilaita. Lahjakkaille uusille ylioppilaille myönnetään stipendejä. Lisäksi Espoonlahden lukion opintomatkoihin myönnetään stipendejä. Kaikki hakemukset tulevat koulujen rehtoreiden kautta.

Hilma ja Yrjö Jahnsson perustivat omin varoin Helsingin Suomalaisen Yksityislyseon vuonna 1923 havaittuaan monien suomenkielisten nuorten jäävän vaille opiskelupaikkaa. Lisäksi he perustivat maamme ensimmäisen iltaoppikoulun Helsinkiin vuonna 1927 työssä olevia nuoria ajatellen. Näiden koulujen toimintaa tänä päivänä jatkavat Espoonlahden koulu ja lukio sekä Töölön yhteiskoulun aikuislukio. Myös säätiö on koko historiansa aikana tukenut Jahnssonin pariskunnan perustamia kouluja ja niiden oppilaita.


Myönnetyt apurahat

Yrjö Jahnssonin säätiön myöntämät apurahat 

2023  2022  2021  2020  2019   2018   2017  2016  2015  2014  2013


Apurahansaajia

Säätiön tuesta noin 60 % kohdistuu taloustieteellisen tutkimuksen, 30 % lääketieteellisen tutkimuksen ja 10 % terveystaloustieteellisen tutkimuksen tukemiseen. Tämän lisäksi säätiö tukee Jahnssonin pariskunnan perustamien koulujen toimintaa jatkavia oppilaitoksia.

Alla on apurahansaajien, heidän tutkimustensa ja toimintansa esittelyitä.

06/2024
Jaakko Meriläinen
Medialukutaidon tutkiminen

06/2024
Tia Korhonen
Naisten sydän- ja verisuonitaudit

06/2023
Aleksi Kasvi
Kiireettömät potilaat sairaalapäivystyksessä 

06/2023
Laura Mussalo
Tieliikenneperäiset hiukkaset ja Alzheimerin tauti

06/2023
Emmi Wilén
Mielenterveyden häiriöiden vaikutukset työuraan

06/2022
Pirkka Kirjavainen
Astmalta suojaavat bakteerialtistukset 

06/2022
Hanna Hautamäki
Toistuvan keskenmenon taustatekijät

06/2022
Etla, Labore, PTT, VATT
Taloustieteen tajua nuorille

05/2021
Nina Kaseva
Apuraha keskosena syntyneiden tutkimiseen

05/2021
Oliver Snellman
Apuraha taloustieteen jatko-opintoihin

05/2021
Tiina Suikki
Apuraha ruokavalion vaikutusten tutkimiseen

05/2021
Janne Tukiainen
Apuraha persoonallisuuden ja kyvykkyyden tutkimiseen

04/2020
Laura Karavirta
”Apurahalla Cambridgen yliopistoon” (.pdf)

04/2019
Joonas Ollonqvist
”Tuloerot ja työnteon kannustimet” (.pdf)

04/2019

Virve Vuontela
”Pikkukeskosten kognitiivinen kehitys” (.pdf)

04/2018
Topi Miettinen
”Riskinotto vuorovaikutustilanteissa”
(.pdf)

04/2018
Ursula Schwab
”Diabetes, geenit ja elämäntapamuutos”
(.pdf)

04/2017
Aino Silvo
”Asuntomarkkinoiden hintasyklit ja kotitalouksien ylivelkaantuminen” (.pdf)

04/2017
Linnea Karlsson
”Stressi ja suolistomikrobit aivojen kehityksessä” (.pdf)

04/2016
Petri Böckerman
”Tutkimus terveydenhuollon tietojärjestelmistä” (.pdf)

04/2016
Pirkka Kirjavainen
”Äidinmaidon mikrobiston merkitys” (.pdf)

10/2015
Marjo Eskelinen
”Mitä syödä dementian torjumiseksi?”

06/2015
Espoonlahden lukio
”Shanghain matkaraportti” (.pdf)

06/2015
Espoonlahden lukio
”Opintomatka Alankomaihin” (.pdf)

06/2015
Espoonlahden lukio
”Berliinissä” (.pdf)

05/2015
Jylla
”Cernin tiedeleirillä”
(.pdf)

05/2015
Sanna Toppila-Salmi
”Astman ja allergian syitä selvittämässä”
(.pdf)

05/2015
Marja-Liisa Halko
”Psykologiset tekijät päätöksenteossa”
(.pdf)


Apuraharekisterin tietosuojaseloste

1. Yleistä

Tällä tietosuojaselosteella annetaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja kansallisen tietosuojalain edellyttämiä tietoja rekisteröidylle ja valvovalle viranomaiselle.

2. Rekisterinpitäjä

Yrjö Jahnssonin säätiö sr
Y-tunnus: 0118411-2
Yrjönkatu 11 D 19
00120 Helsinki

3. Rekistereistä vastaava henkilö

Toiminnanjohtaja Elli Dahl
sähköposti: toimisto@yjs.fi

4. Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö

Toiminnanjohtaja Elli Dahl
sähköposti: toimisto@yjs.fi

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn oikeusperusteet

Yrjö Jahnssonin säätiö jakaa apurahoja. Apurahojen hakeminen ja myöntäminen edellyttää apurahanhakijoiden ja –saajien henkilötietojen käsittelyä. Rekisterin tietojen avulla tehdään apurahapäätökset, maksetaan myönnetyt apurahat, tehdään lakisääteiset apurahailmoitukset veroviranomaiselle ja eläkevakuuttajalle sekä tilastoidaan tietoja tieteellisiä ja historiallisia tutkimustarkoituksia ja Yrjö Jahnssonin säätiön historiatietoja varten. Apurahat (apurahansaajan nimi ja tutkinto, apurahan tarkoitus ja euromäärä) julkaistaan mm. säätiön kotisivuilla ja vuosikertomuksessa. Henkilötietojen käsittelyn peruste on laki ja rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

6. Rekisterin tietosisältö

Apurahanhakijan tiedot: Nimi, sukupuoli, tehtävä, tutkinto, syntymäaika, kotipaikka, kansalaisuus, asiointikieli, yhteystiedot, hakijan johtajan/ohjaajan ja työryhmän yhteystiedot, tieteenala, apurahalaji, tutkimusalue ja – paikka, käyttötarkoitus, tutkimussuunnitelma, kustannusarvio, muut apurahat, CV, julkaisuluettelo ja sitoumus/suostumus.

Apurahansaajan tiedot: Edellisten tietojen lisäksi henkilötunnus, pankkitilinumero, apurahan myöntöpäivä ja summa, apurahan maksamista koskevat tiedot, apurahalla tehdyn tutkimuksen päätulokset ja julkaisut sekä apurahan käyttö.

Lausunnonantajan/suosittelijan tiedot: Nimi, asema ja yhteystiedot.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan apurahanhakijoilta ja -saajilta heidän oman ilmoituksensa perusteella säätiön apurahajärjestelmän kautta. Säätiön ulkopuolisen lausunnonantajan/suosittelijan tiedot saadaan apurahanhakijan pyynnöstä lausunnonantajalta apurahajärjestelmän kautta. Apurahajärjestelmää käyttävät myös säätiön nimetyt työntekijät ja luottamushenkilöt, kuten hallituksen jäsenet ja tieteelliset asiantuntijat, jotka tallentavat apurahojen hallinnolliseen käsittelyyn, myöntämispäätöksiin ja maksamiseen liittyvät tiedot.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tieto maksetuista apurahoista luovutetaan veroviranomaisille vuosi-ilmoituksina ja tieto myönnetyistä apurahoista luovutetaan eläkeyhtiölle siten kuin lain säädökset vaativat. Rekisterinpitäjä käyttää alihankkijoita, jotka käsittelevät henkilötietoja sen lukuun. Rekisterinpitäjä tekee tällaisten alihankkijoiden kanssa asianmukaiset henkilötietojen käsittelyä koskevat sopimukset. Apurahahakemuksen käsittelyn aikana rekisterinpitäjä voi vaihtaa tarvittavia tietoja muiden rahoittajatahojen kanssa rahoituksen kokonaistason varmistamiseksi ja päällekkäisten myöntöjen välttämiseksi. Apurahansaajien nimi, oppiarvo, apurahan suuruus, myöntöpäivä ja käyttötarkoitus julkaistaan säätiön kotisivuilla ja vuosikertomuksessa. Ainoastaan Yrjö Jahnsson Fellowship in MIT -hakemuksista lähetetään tietoa EU:n ulkopuolelle. Tieto lähetetään Massachutess Institute of Technology (MIT), USA:han. USA on Euroopan komission arvion mukaan maa, jossa on lainsäädännöllä tai muilla toimenpiteillä varmistettu henkilötietojen riittävä tietosuoja.

9. Henkilötietojen suojaaminen

Yrjö Jahnssonin säätiö vastaa rekisterinpitäjänä hallinnoimiensa henkilötietojen asianmukaisesta suojaamisesta tarvittavin teknisin ja organisatorisin suojamekanismein. Säätiö on arvioinut käsittelytoimiin liittyvät mahdolliset riskit ja ryhtynyt tarvittaviin toimenpiteisiin näiden riskien hallitsemiseksi. Rekisterin suojauksessa käytetään mm. seuraavia keinoja: laitteistojen ja tiedostojen suojaus, käyttäjien tunnistus, käyttövaltuudet, henkilöstön ohjeistus henkilötietojen oikeasta käsittelystä ja luottamuksellisuudesta. Yrjö Jahnssonin säätiö edellyttää myös alihankkijoiltaan ja muilta yhteistyökumppaneiltaan käsiteltävien henkilötietojen asianmukaista suojaamista.

10. Henkilötietojen säilytysaika

Myönnetyt apurahat ja niihin liittyvät apurahahakemukset säilytetään vähintään kymmenen vuotta. Jollei apurahaa myönnetä, rekisterinpitäjä hävittää hakemuksen vuoden sisällä siitä, kun apurahapäätös on tehty.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoonsa se, mitä hänestä on rekisteröity Yrjö Jahnssonin säätiössä lukuun ottamatta luottamuksellisia asiantuntijoiden ja ulkopuolisten lausunnonantajien arvioita hakijasta. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjää oikaisemaan tai poistamaan henkilötietojaan, ja hän voi kieltää henkilötietojensa käsittelyn suoramarkkinointitarkoituksiin. Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista tai muuten vastustaa käsittelyä. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli hän katsoo, ettei hänen henkilötietojensa käsittely ole ollut lainmukaista. Kaikki tässä mainitut pyynnöt tulee toimittaa kohdassa 4. mainitulle rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

12. Tietosuojaselosteen saatavuus

Tämä tietosuojaseloste pidetään saatavilla Yrjö Jahnssonin säätiön toimipaikassa, kotisivuilla ja apurahajärjestelmän kirjautumissivulla.

Yrjö Jahnssonin säätiö sr 2024 © Kaikki oikeudet pidätetään.

Yrjö Jahnssonin säätiö sr 2024 ©
Kaikki oikeudet pidätetään.